Oddziały

Toruń
Szosa Chełmińska 134/12
87-100 ToruńInowrocław
Studzienna 12/14
88 – 100 Inowrocław


Oferta dla klienta indywidualnego

Oferta dla klienta indywidualnego

a) prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o podział majątku małżonków
 • sprawy o alimenty
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

b) prawo cywilne

 • sporządzanie umów i opinii prawnych
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • roszczenia odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych

c) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego

d) prawo administracyjne

 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

e) windykacja należności:

 • dochodzenie należności od dłużników w Polsce i zagranicą
 • prowadzenie postępowania na etapie przedsądowym
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o zapłatę
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym

f) prawo cudzoziemców:

 • pomoc w przeprowadzeniu rozwodów obywateli obcych krajów z obywatelami Polskimi
 • pomoc w sprawach związanych z uzyskaniem pozwoleń przez cudzoziemców na terenie Polski (zamieszkanie, osiedlenie się, nabycie obywatelstwa polskiego, pozwolenie na pracę)

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.

Wynagrodzenie na poczet zleconej usługi prawniczej (np. sporządzenie opinii prawnej, pisma procesowego) klient uiszcza z góry.